Thống kê chi tiết theo tháng
Notice: Undefined variable: TEN_DON_VI in /opt/www/HaNam/apps/dichvucong/modules/thongke/thongke_views/ajax-chi-tiet-thang-co-quan.php on line 51

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn