Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Khác
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng Uỷ ban nhân dân 0 4 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 10 245 2 243 0 1 97.9 % 2.1 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 15 34 111 3 108 3 0 50 % 48.1 % 1.9 %
Sở Nội vụ 0 17 72 56 1 55 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 1 36 53 6 47 0 0 93.6 % 6.4 % 0 %
Sở Tư pháp 0 15 104 4875 326 4549 26 0 99 % 0.6 % 0.4 %
Sở Giao thông vận tải 8 60 61 3373 275 3098 7 0 96.5 % 3.2 % 0.3 %
Sở Y tế 0 40 85 1323 101 1222 0 0 94.8 % 5.2 % 0 %
Sở Công Thương 0 99 28 18975 3 18972 0 0 97.9 % 2.1 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 20 92 736 4 732 0 0 71 % 29 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 51 46 464 17 447 0 1 98.9 % 1.1 % 0 %
Sở Xây dựng 0 0 58 123 17 106 0 0 79.2 % 20.8 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1 70 49 3798 187 3611 12 76 74.5 % 25.4 % 0.1 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 7 72 191 12 179 1 0 84.9 % 14.5 % 0.6 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 0 0 86 170 3 167 0 1 97.6 % 2.4 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 45 74 166 3 163 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 10 39 542 25 517 5 0 87.4 % 12.6 % 0 %
Thanh tra tỉnh 0 5 4 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Phủ Lý 14 84 223 14905 83 14822 9 0 90.3 % 9.7 % 0 %
UBND Thị xã Duy Tiên 1 72 251 14556 38 14518 4 0 94.2 % 5.8 % 0 %
UBND Huyện Thanh Liêm 11 89 221 13303 43 13260 4 0 97.8 % 2.2 % 0 %
UBND Huyện Lý Nhân 10 82 230 9824 22 9802 1 0 89.4 % 10.6 % 0 %
UBND Huyện Bình Lục 11 85 224 9609 43 9566 3 0 93.8 % 6.2 % 0 %
UBND Huyện Kim Bảng 14 90 219 8977 27 8950 10 0 94.6 % 5.3 % 0.1 %
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 9 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Khác: 0
Một phần: 4
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 10
Tiếp nhận: 245
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 243
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 15
Toàn trình: 34
Tiếp nhận: 111
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 108
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 48.1%
Trễ hạn: 1.9%
Khác: 0
Một phần: 17
Toàn trình: 72
Tiếp nhận: 56
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 55
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 1
Toàn trình: 36
Tiếp nhận: 53
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 47
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.6%
Đúng hạn: 6.4%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 15
Toàn trình: 104
Tiếp nhận: 4875
Đang xử lý: 326
Trả kết quả: 4549
Trễ hạn: 26
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 0.4%
Khác: 8
Một phần: 60
Toàn trình: 61
Tiếp nhận: 3373
Đang xử lý: 275
Trả kết quả: 3098
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0.3%
Khác: 0
Một phần: 40
Toàn trình: 85
Tiếp nhận: 1323
Đang xử lý: 101
Trả kết quả: 1222
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.8%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 99
Toàn trình: 28
Tiếp nhận: 18975
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 18972
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 20
Toàn trình: 92
Tiếp nhận: 736
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 732
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 71%
Đúng hạn: 29%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 51
Toàn trình: 46
Tiếp nhận: 464
Đang xử lý: 17
Trả kết quả: 447
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 58
Tiếp nhận: 123
Đang xử lý: 17
Trả kết quả: 106
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 79.2%
Đúng hạn: 20.8%
Trễ hạn: 0%
Khác: 1
Một phần: 70
Toàn trình: 49
Tiếp nhận: 3798
Đang xử lý: 187
Trả kết quả: 3611
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 74.5%
Đúng hạn: 25.4%
Trễ hạn: 0.1%
Khác: 0
Một phần: 7
Toàn trình: 72
Tiếp nhận: 191
Đang xử lý: 12
Trả kết quả: 179
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 84.9%
Đúng hạn: 14.5%
Trễ hạn: 0.6%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 86
Tiếp nhận: 170
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 167
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 0%
Khác: 1
Một phần: 45
Toàn trình: 74
Tiếp nhận: 166
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 163
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 10
Toàn trình: 39
Tiếp nhận: 542
Đang xử lý: 25
Trả kết quả: 517
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 87.4%
Đúng hạn: 12.6%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 5
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 14
Một phần: 84
Toàn trình: 223
Tiếp nhận: 14905
Đang xử lý: 83
Trả kết quả: 14822
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 90.3%
Đúng hạn: 9.7%
Trễ hạn: 0%
Khác: 1
Một phần: 72
Toàn trình: 251
Tiếp nhận: 14556
Đang xử lý: 38
Trả kết quả: 14518
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0%
Khác: 11
Một phần: 89
Toàn trình: 221
Tiếp nhận: 13303
Đang xử lý: 43
Trả kết quả: 13260
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 97.8%
Đúng hạn: 2.2%
Trễ hạn: 0%
Khác: 10
Một phần: 82
Toàn trình: 230
Tiếp nhận: 9824
Đang xử lý: 22
Trả kết quả: 9802
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 89.4%
Đúng hạn: 10.6%
Trễ hạn: 0%
Khác: 11
Một phần: 85
Toàn trình: 224
Tiếp nhận: 9609
Đang xử lý: 43
Trả kết quả: 9566
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 6.2%
Trễ hạn: 0%
Khác: 14
Một phần: 90
Toàn trình: 219
Tiếp nhận: 8977
Đang xử lý: 27
Trả kết quả: 8950
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 94.6%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 0.1%
Khác: 0
Một phần: 9
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%