Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam 3 1 0 24 24 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 27 544 545 0 6 89.5 % 10.5 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 14 37 156 155 0 0 77.4 % 22.6 % 0 %
Sở Nội vụ 0 31 58 96 96 0 0 99 % 1 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 2 35 75 74 0 0 91.9 % 8.1 % 0 %
Sở Tư pháp 12 7 109 1935 1910 3 0 99.2 % 0.7 % 0.1 %
Sở Giao thông Vận tải 11 37 64 4574 4795 6 0 96.4 % 3.6 % 0 %
Sở Y tế 3 72 70 987 989 1 13 96.5 % 3.4 % 0.1 %
Sở Công thương 0 71 48 12365 12424 1 4 99.5 % 0.5 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 1 44 34 2869 2551 18 23 88.4 % 11.2 % 0.4 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 7 0 106 709 695 4 0 26.9 % 72.8 % 0.3 %
Sở Xây dựng 0 2 53 231 233 4 0 81.5 % 17.6 % 0.9 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 49 48 25 2954 2773 0 1 91.5 % 8.5 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 48 29 332 323 0 6 57 % 43 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 2 18 60 199 195 1 0 95.4 % 4.1 % 0.5 %
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 5 47 70 163 162 1 0 89.5 % 10.5 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 36 13 1366 1378 3 0 98.4 % 1.6 % 0 %
BQL khu Đại học Nam Cao 0 1 0 79 79 9 0 32.9 % 57 % 10.1 %
Thanh tra 0 5 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ CHQS tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Phủ Lý 25 61 256 30870 30818 74 0 95.4 % 4.5 % 0.1 %
UBND Huyện Thanh Liêm 43 61 258 30733 30739 41 28 95.7 % 4.2 % 0.1 %
UBND Huyện Lý Nhân 32 66 258 29162 29123 6 0 94.8 % 5.2 % 0 %
UBND Thị xã Duy Tiên 31 70 260 20254 20161 11 1 96.5 % 3.5 % 0 %
UBND Huyện Kim Bảng 26 93 257 19145 19142 98 0 98 % 1.9 % 0.1 %
UBND Huyện Bình Lục 29 66 258 15798 15883 75 59 94.3 % 5.4 % 0.3 %
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Nam 0 9 0 252 262 0 0 95.8 % 4.2 % 0 %
Công an tỉnh 0 0 0 16 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24
Giải quyết: 24
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 544
Giải quyết: 545
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.5%
Đúng hạn: 10.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 156
Giải quyết: 155
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 77.4%
Đúng hạn: 22.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 58
Tiếp nhận: 96
Giải quyết: 96
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 35
Tiếp nhận: 75
Giải quyết: 74
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.9%
Đúng hạn: 8.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 109
Tiếp nhận: 1935
Giải quyết: 1910
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 99.2%
Đúng hạn: 0.7%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 37
Mức độ 4: 64
Tiếp nhận: 4574
Giải quyết: 4795
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 96.4%
Đúng hạn: 3.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 72
Mức độ 4: 70
Tiếp nhận: 987
Giải quyết: 989
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 48
Tiếp nhận: 12365
Giải quyết: 12424
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.5%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 44
Mức độ 4: 34
Tiếp nhận: 2869
Giải quyết: 2551
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 88.4%
Đúng hạn: 11.2%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 106
Tiếp nhận: 709
Giải quyết: 695
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 26.9%
Đúng hạn: 72.8%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 53
Tiếp nhận: 231
Giải quyết: 233
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 81.5%
Đúng hạn: 17.6%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 2954
Giải quyết: 2773
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.5%
Đúng hạn: 8.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 332
Giải quyết: 323
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 57%
Đúng hạn: 43%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 18
Mức độ 4: 60
Tiếp nhận: 199
Giải quyết: 195
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 4.1%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 47
Mức độ 4: 70
Tiếp nhận: 163
Giải quyết: 162
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 89.5%
Đúng hạn: 10.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 1366
Giải quyết: 1378
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 79
Giải quyết: 79
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 32.9%
Đúng hạn: 57%
Trễ hạn: 10.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 25
Mức độ 3: 61
Mức độ 4: 256
Tiếp nhận: 30870
Giải quyết: 30818
Trễ hạn: 74
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 4.5%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 43
Mức độ 3: 61
Mức độ 4: 258
Tiếp nhận: 30733
Giải quyết: 30739
Trễ hạn: 41
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 4.2%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 66
Mức độ 4: 258
Tiếp nhận: 29162
Giải quyết: 29123
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 94.8%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 70
Mức độ 4: 260
Tiếp nhận: 20254
Giải quyết: 20161
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 93
Mức độ 4: 257
Tiếp nhận: 19145
Giải quyết: 19142
Trễ hạn: 98
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 29
Mức độ 3: 66
Mức độ 4: 258
Tiếp nhận: 15798
Giải quyết: 15883
Trễ hạn: 75
Trước hạn: 94.3%
Đúng hạn: 5.4%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 252
Giải quyết: 262
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.8%
Đúng hạn: 4.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%