Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng Uỷ ban nhân dân 0 4 0 10 10 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 25 96 96 0 2 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 21 29 41 39 0 0 79.5 % 20.5 % 0 %
Sở Nội vụ 0 38 51 12 23 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 19 18 11 10 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tư pháp 0 15 101 950 669 10 0 96.1 % 1.2 % 2.7 %
Sở Giao thông vận tải 0 70 45 1761 1760 7 0 97.1 % 2.9 % 0 %
Sở Y tế 0 76 69 391 349 0 1 96.6 % 3.4 % 0 %
Sở Công Thương 0 100 22 5017 4913 0 1 99.9 % 0.1 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 61 22 765 993 219 3 64.7 % 6.1 % 29.2 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 18 92 311 307 1 0 54.4 % 45.6 % 0 %
Sở Xây dựng 0 0 55 48 77 0 0 92.2 % 7.8 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0 76 46 711 805 3 3 93.2 % 6.8 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 0 2 72 61 64 2 0 95.3 % 1.6 % 3.1 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 49 28 54 55 0 4 54.5 % 45.5 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 86 41 46 43 3 0 81.4 % 16.3 % 2.3 %
Ban Quản lý các KCN 0 15 34 250 243 0 2 98.4 % 1.6 % 0 %
Thanh tra tỉnh 0 5 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
BQL khu Đại học Nam Cao 0 0 0 0 1 0 0 0 % 0 % 100 %
Bộ CHQS tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Thanh Liêm 0 118 204 6030 6046 4 12 94.1 % 5.8 % 0.1 %
UBND Thành phố Phủ Lý 0 111 209 4487 4877 14 0 89.8 % 1.9 % 8.3 %
UBND Thị xã Duy Tiên 0 87 236 4089 4070 2 0 98.6 % 1.4 % 0 %
UBND Huyện Lý Nhân 0 117 204 3608 3543 0 0 93.8 % 6.2 % 0 %
UBND Huyện Bình Lục 0 120 205 2974 2980 9 12 94.5 % 5.3 % 0.2 %
UBND Huyện Kim Bảng 0 125 199 2508 2495 2 0 98.8 % 1.1 % 0.1 %
Công an tỉnh 0 0 0 3 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 9 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 10
Giải quyết: 10
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 96
Giải quyết: 96
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 41
Giải quyết: 39
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 79.5%
Đúng hạn: 20.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 38
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 12
Giải quyết: 23
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 11
Giải quyết: 10
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 101
Tiếp nhận: 950
Giải quyết: 669
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 2.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 70
Mức độ 4: 45
Tiếp nhận: 1761
Giải quyết: 1760
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 76
Mức độ 4: 69
Tiếp nhận: 391
Giải quyết: 349
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 100
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 5017
Giải quyết: 4913
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.9%
Đúng hạn: 0.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 61
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 765
Giải quyết: 993
Trễ hạn: 219
Trước hạn: 64.7%
Đúng hạn: 6.1%
Trễ hạn: 29.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 18
Mức độ 4: 92
Tiếp nhận: 311
Giải quyết: 307
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 54.4%
Đúng hạn: 45.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 55
Tiếp nhận: 48
Giải quyết: 77
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.2%
Đúng hạn: 7.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 76
Mức độ 4: 46
Tiếp nhận: 711
Giải quyết: 805
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 93.2%
Đúng hạn: 6.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 72
Tiếp nhận: 61
Giải quyết: 64
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 95.3%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 3.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 49
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 54
Giải quyết: 55
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 54.5%
Đúng hạn: 45.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 86
Mức độ 4: 41
Tiếp nhận: 46
Giải quyết: 43
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 81.4%
Đúng hạn: 16.3%
Trễ hạn: 2.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 34
Tiếp nhận: 250
Giải quyết: 243
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 118
Mức độ 4: 204
Tiếp nhận: 6030
Giải quyết: 6046
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 111
Mức độ 4: 209
Tiếp nhận: 4487
Giải quyết: 4877
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 89.8%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 8.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 87
Mức độ 4: 236
Tiếp nhận: 4089
Giải quyết: 4070
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 98.6%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 117
Mức độ 4: 204
Tiếp nhận: 3608
Giải quyết: 3543
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 6.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 120
Mức độ 4: 205
Tiếp nhận: 2974
Giải quyết: 2980
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 125
Mức độ 4: 199
Tiếp nhận: 2508
Giải quyết: 2495
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%