Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Khác
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng Uỷ ban nhân dân 0 4 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 10 99 3 96 0 1 96.9 % 3.1 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 15 34 56 1 55 1 0 49.1 % 50.9 % 0 %
Sở Nội vụ 0 17 72 23 4 19 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 37 18 2 16 0 0 93.8 % 6.3 % 0 %
Sở Tư pháp 0 15 104 2756 71 2685 25 0 98.9 % 0.3 % 0.8 %
Sở Giao thông vận tải 6 37 80 2448 298 2150 1 0 98.1 % 1.9 % 0 %
Sở Y tế 0 43 79 619 94 525 0 0 90.9 % 9.1 % 0 %
Sở Công Thương 1 99 25 9866 2 9864 0 0 98.1 % 1.9 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 20 92 443 9 434 0 0 72.1 % 27.9 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 58 32 177 14 163 0 1 98.2 % 1.8 % 0 %
Sở Xây dựng 0 0 58 51 7 44 0 0 81.8 % 18.2 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0 70 46 1976 263 1713 2 45 74.4 % 25.3 % 0.3 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 7 72 104 0 104 0 0 86.5 % 13.5 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 0 0 84 98 4 94 0 1 95.7 % 4.3 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 45 74 79 2 77 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 10 39 280 24 256 0 0 90.6 % 9.4 % 0 %
Thanh tra tỉnh 0 5 4 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
BQL khu Đại học Nam Cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ CHQS tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thị xã Duy Tiên 1 72 240 6925 35 6890 1 0 98.5 % 1.5 % 0 %
UBND Thành phố Phủ Lý 10 87 211 6697 25 6672 5 0 97.4 % 2.6 % 0 %
UBND Huyện Thanh Liêm 8 91 209 6680 5 6675 3 0 99.3 % 0.7 % 0 %
UBND Huyện Kim Bảng 10 91 210 5105 3 5102 0 0 98.9 % 1.1 % 0 %
UBND Huyện Lý Nhân 6 83 220 4738 74 4664 0 0 94.1 % 5.9 % 0 %
UBND Huyện Bình Lục 7 87 212 4500 5 4495 2 0 94 % 5.9 % 0.1 %
Công an tỉnh 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 9 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Khác: 0
Một phần: 4
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 10
Tiếp nhận: 99
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 96
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.9%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 15
Toàn trình: 34
Tiếp nhận: 56
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 55
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 49.1%
Đúng hạn: 50.9%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 17
Toàn trình: 72
Tiếp nhận: 23
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 19
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 18
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 16
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 15
Toàn trình: 104
Tiếp nhận: 2756
Đang xử lý: 71
Trả kết quả: 2685
Trễ hạn: 25
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0.8%
Khác: 6
Một phần: 37
Toàn trình: 80
Tiếp nhận: 2448
Đang xử lý: 298
Trả kết quả: 2150
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 43
Toàn trình: 79
Tiếp nhận: 619
Đang xử lý: 94
Trả kết quả: 525
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 9.1%
Trễ hạn: 0%
Khác: 1
Một phần: 99
Toàn trình: 25
Tiếp nhận: 9866
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 9864
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 20
Toàn trình: 92
Tiếp nhận: 443
Đang xử lý: 9
Trả kết quả: 434
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 72.1%
Đúng hạn: 27.9%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 58
Toàn trình: 32
Tiếp nhận: 177
Đang xử lý: 14
Trả kết quả: 163
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.2%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 58
Tiếp nhận: 51
Đang xử lý: 7
Trả kết quả: 44
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 81.8%
Đúng hạn: 18.2%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 70
Toàn trình: 46
Tiếp nhận: 1976
Đang xử lý: 263
Trả kết quả: 1713
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 74.4%
Đúng hạn: 25.3%
Trễ hạn: 0.3%
Khác: 0
Một phần: 7
Toàn trình: 72
Tiếp nhận: 104
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 104
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 86.5%
Đúng hạn: 13.5%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 84
Tiếp nhận: 98
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 94
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 0%
Khác: 1
Một phần: 45
Toàn trình: 74
Tiếp nhận: 79
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 77
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 10
Toàn trình: 39
Tiếp nhận: 280
Đang xử lý: 24
Trả kết quả: 256
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.6%
Đúng hạn: 9.4%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 5
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 1
Một phần: 72
Toàn trình: 240
Tiếp nhận: 6925
Đang xử lý: 35
Trả kết quả: 6890
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.5%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 0%
Khác: 10
Một phần: 87
Toàn trình: 211
Tiếp nhận: 6697
Đang xử lý: 25
Trả kết quả: 6672
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 0%
Khác: 8
Một phần: 91
Toàn trình: 209
Tiếp nhận: 6680
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 6675
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0.7%
Trễ hạn: 0%
Khác: 10
Một phần: 91
Toàn trình: 210
Tiếp nhận: 5105
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 5102
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0%
Khác: 6
Một phần: 83
Toàn trình: 220
Tiếp nhận: 4738
Đang xử lý: 74
Trả kết quả: 4664
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 0%
Khác: 7
Một phần: 87
Toàn trình: 212
Tiếp nhận: 4500
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 4495
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 94%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 0.1%
Khác: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Một phần: 9
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%