Thống kê theo lĩnh vực của
Notice: Undefined variable: TEN_CO_QUAN in /opt/www/HaNam/apps/dichvucong/modules/thongke/thongke_views/ajax-chi-tiet-linh-vuc-co-quan.php on line 48

Tiếp nhận Hồ sơ tồn
(năm trước)
Giải quyết Chưa giải quyết Tỉ lệ đúng hạn