Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.33.30.H25-230807-0014 07/08/2023 08/08/2023 10/08/2023
Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 03 phút.
NGUYEN ANH HIEU UBND xã Thanh Tân