Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.26.25.H25-230726-0004 26/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 16 phút.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO UBND Phường Minh Khai