Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.26.25.H25-240115-0003 15/01/2024 17/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 5 ngày 6 giờ 14 phút 56 giây.
ĐINH VĂN TRÌNH UBND Phường Minh Khai