Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.37.25.H25-230607-0002 07/06/2023 12/06/2023 13/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VI THỊ BÍCH UBND xã Tiên Hiệp