Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.29.25.H25-230130-0002 31/01/2023 01/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 8 ngày 0 giờ 57 phút.
LÃ VĂN HUY UBND phường Thanh Tuyền