Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.33.25.H25-230206-0001 06/02/2023 09/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 22 phút.
LÊ THỊ LIÊN UBND xã Liêm Tiết
2 000.33.25.H25-230510-0001 10/05/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 7 giờ 58 phút.
LẠI THỊ HUỆ UBND xã Liêm Tiết
3 000.33.25.H25-230510-0005 10/05/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 7 giờ 56 phút.
LÊ THỊ HỒNG TƯƠI UBND xã Liêm Tiết
4 000.33.25.H25-230510-0007 10/05/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 7 giờ 54 phút.
NGUYỄN THỊ LOAN UBND xã Liêm Tiết
5 000.33.25.H25-230510-0002 10/05/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 7 giờ 56 phút.
LÊ THỊ DINH UBND xã Liêm Tiết
6 000.33.25.H25-230510-0004 10/05/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 7 giờ 55 phút.
LÊ THỊ NHUNG UBND xã Liêm Tiết
7 000.33.25.H25-230510-0006 10/05/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 7 giờ 54 phút.
NGUYỄN HUY THẮNG UBND xã Liêm Tiết
8 000.33.25.H25-230510-0008 10/05/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 7 giờ 52 phút.
NGUYỄN THỊ NHÀI UBND xã Liêm Tiết