Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.25.H25-230214-0011 14/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 09 phút.
NGUYỄN VĂN ĐỨC UBND phường Lê Hồng Phong
2 000.23.25.H25-230426-0017 26/04/2023 27/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 33 phút.
PHẠM THỊ NGA UBND phường Lê Hồng Phong