Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.22.25.H25-230811-0005 11/08/2023 14/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 28 phút.
PHẠM VĂN CƯƠNG UBND phường Lam Hạ