Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.37.29.H25-230719-0001 19/07/2023 20/07/2023 21/07/2023
Trễ hạn 5 giờ 57 phút.
NGÔ THỊ CHIÊN UBND xã Xuân Khê