Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.32.29.H25-230727-0009 27/07/2023 01/08/2023 03/08/2023
Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 17 phút.
TRẦN VĂN QUANG UBND xã Nhân Thịnh