Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.30.29.H25-230725-0001 31/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 3 giờ 34 phút.
PHAN VĂN ĐOÀN UBND xã Nhân Mỹ