Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.22.28.H25-230508-0002 08/05/2023 09/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 6 giờ 23 phút.
BÙI VĂN LONG UBND xã Hoàng Tây
2 000.22.28.H25-230508-0003 08/05/2023 09/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 6 giờ 22 phút.
TRẦN VĂN THỰC UBND xã Hoàng Tây
3 000.22.28.H25-230508-0001 08/05/2023 09/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 6 giờ 24 phút.
VŨ THỊ KHÁNH HÒA UBND xã Hoàng Tây