Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.36.28.H25-230829-0001 29/08/2023 30/08/2023 12/09/2023
Trễ hạn 8 ngày 7 giờ 06 phút.
VŨ THỊ HUẾ UBND xã Đại Cương