Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.32.26.H25-221115-0001 15/11/2022 16/11/2022 14/02/2023
Trễ hạn 63 ngày 6 giờ 58 phút.
TRẦN VĂN QUẢNG UBND xã Tràng An