Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.35.26.H25-240105-0001 05/01/2024 08/01/2024 09/01/2024
Trễ hạn 3 giờ 53 phút 55 giây.
NGUYỄN THỊ HOÀI LINH UBND xã Đồn Xá