Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.26.26.H25-230106-0001 06/01/2023 09/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 07 phút.
TRẦN PHƯƠNG THẢO UBND xã Bối Cầu