Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.25.26.H25-230920-0001 20/09/2023 21/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 4 giờ 10 phút.
NGUYỄN TRỌNG NGỌC UBND xã Bồ Đề
2 000.25.26.H25-230920-0002 20/09/2023 21/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 3 giờ 10 phút.
TRẦN THẾ HUỲNH UBND xã Bồ Đề