Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.25.26.H25-240626-0002 26/06/2024 28/06/2024 01/07/2024
Trễ hạn 2 giờ 17 phút 35 giây.
TRẦN LỆNH TÂN UBND xã Bồ Đề