CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 220 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
91 1.006391.000.00.00.H25 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
92 2.000615.000.00.00.H25 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
93 2.000930.000.00.00.H25 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Cấp Quận/huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
94 1.003732.000.00.00.H25 Thủ tục hội tự giải thể (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
95 1.005277.000.00.00.H25 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
96 2.002123.000.00.00.H25 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
97 1.008004.000.00.00.H25 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Cấp Quận/huyện Trồng trọt
98 2.001786.000.00.00.H25 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
99 1.003622.000.00.00.H25 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Cấp Quận/huyện Văn hóa
100 2.000744.000.00.00.H25. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
101 2.000942.000.00.00.H25 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận/huyện Chứng thực
102 2.001088.000.00.00.H25 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. Cấp Quận/huyện Dân số - Sức khỏe sinh sản
103 1.003970.000.00.00.H25 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
104 1.006391.000.00.00.H25 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
105 1.004746.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Cấp Quận/huyện Hộ tịch