CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 34 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001955.000.00.00.H25 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Quản lý Doanh nghiệp
2 2.000063.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp Quản lý Thương mại
3 TM0002 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp Quản lý Thương mại
4 2.000205.000.00.00.H25 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Việc Làm
5 TM0003 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp Quản lý Thương mại
6 2.000192.000.00.00.H25 cấp lại Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Việc Làm
7 1.009974.000.00.00.H25 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong các khu công nghiệp (bao gồm các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II) Hoạt Động Xây Dựng
8 1.000459.000.00.00.H25 Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Quản lý Doanh nghiệp
9 TM0004 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp Quản lý Thương mại
10 QLDN005 Chấp thuận cho phép người lao động nước ngoài tạm trú tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Quản lý Doanh nghiệp
11 2.00314.000.00.00.H25 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp Quản lý Thương mại
12 1.009978.000.00.00.H25 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình trong các khu công nghiệp (bao gồm các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II). Quản lý Quy hoạch và xây dựng
13 1.011251.000.00.00.H25 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình trong các khu công nghiệp (bao gồm các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II) Quản lý Quy hoạch và xây dựng
14 QLDN008 Thủ tục Thông báo tổ chức làm thêm giờ từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Quản lý Doanh nghiệp
15 1.005132.000.00.00.H25 Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày của doanh nghiệp trong khu công nghiệp Quản lý Doanh nghiệp