CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.010727.000.00.00.H25 Thủ tục cấp giấy phép môi trường Quản lý Môi trường
2 1.009794.000.00.00.H25 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trong khu công nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp Quản lý Quy hoạch và xây dựng
3 1.010728.000.00.00.H25 Thủ tục cấp đổi giấy phép môi trường Quản lý Môi trường
4 QHXD002 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở công trình nhóm B, C đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp Quản lý Quy hoạch và xây dựng
5 1.010729.000.00.00.H25 Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Quản lý Môi trường
6 QHXD003 Thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được phê duyệt (nhưng không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất). Quản lý Quy hoạch và xây dựng
7 1.010730.000.00.00.H25 Thủ tục cấp lại giấy phép môi trường Quản lý Môi trường
8 1.009977.000.00.00.H25 Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình trong các khu công nghiệp (bao gồm các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II). Quản lý Quy hoạch và xây dựng
9 QLDN006 Thủ tục Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp trong KCN. Quản lý Doanh nghiệp
10 1.003011.000.00.00.H25 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quản lý Quy hoạch và xây dựng
11 MTDD011 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
12 1.009811.000.00.00.H25 Thủ tục Gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Quản lý Doanh nghiệp
13 1.009748.000.00.00.H25 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam Quản lý Đầu tư
14 1.009757.000.00.00.H25 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đầu tư tại Việt Nam
15 1.009770.000.00.00.H25 Thủ tục điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam