CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 10 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.010727.000.00.00.H25 Thủ tục cấp giấy phép môi trường Ban Quản lý các KCN Quản lý Môi trường
2 1.009794.000.00.00.H25 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương Ban Quản lý các KCN Quản lý Quy hoạch và xây dựng
3 1.010728.000.00.00.H25 Thủ tục cấp đổi giấy phép môi trường Ban Quản lý các KCN Quản lý Môi trường
4 1.009972.000.00.00.H25 Thủ tục thẩm định và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Ban Quản lý các KCN Quản lý Quy hoạch và xây dựng
5 1.010729.000.00.00.H25 Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Ban Quản lý các KCN Quản lý Môi trường
6 1.010730.000.00.00.H25 Thủ tục cấp lại giấy phép môi trường Ban Quản lý các KCN Quản lý Môi trường
7 1.003011.000.00.00.H25 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Ban Quản lý các KCN Quản lý Quy hoạch và xây dựng
8 1.010733.000.00.00.H25 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Ban Quản lý các KCN Quản lý Môi trường
9 1.003141.000.00.00.H25 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Ban Quản lý các KCN Quản lý Quy hoạch và xây dựng
10 1.009757.000.00.00.H25 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ban Quản lý các KCN Đầu tư tại Việt Nam