CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 246 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.000908.000.00.00.H25 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Chứng thực
2 2.000908.000.00.00.H25 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Chứng thực
3 1.003554.000.00.00.H25 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Cấp Quận/huyện Đất đai
4 1.004088.000.00.00.H25 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
5 1.004088.000.00.00.H25 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
6 1.004492.000.00.00.H25 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Các cơ sở giáo dục khác
7 2.002409.000.00.00.H25 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp Quận/huyện Giải quyết khiếu nại
8 1.001612.000.00.00.H25 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
9 1.001193.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch
10 2.000528.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
11 2.000633.000.00.00.H25 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
12 1.010736.000.00.00.H25 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
13 1.010832.000.00.00.H25 Thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người có công
14 1.010833.000.00.00.H25 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Cấp Quận/huyện Người có công
15 2.002363.000.00.00.H25 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi