Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Văn Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 52 52 0 0 100 %
Tháng 11 34 33 1 0 100 %
Tháng 10 105 105 0 0 100 %
Tháng 9 76 73 3 0 100 %
Tháng 8 84 84 0 0 100 %
Tháng 7 17 17 0 0 100 %
Tháng 6 29 27 2 0 100 %
Tháng 5 59 58 1 0 100 %
Tháng 4 43 38 5 0 100 %
Tháng 3 66 54 12 0 100 %
Tháng 2 42 34 8 0 100 %
Tháng 1 19 14 5 0 100 %