Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tiên Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 5 5 0 0 100 %
Tháng 5 119 117 2 0 100 %
Tháng 4 134 133 1 0 100 %
Tháng 3 94 94 0 0 100 %
Tháng 2 107 107 0 0 100 %
Tháng 1 63 62 1 0 100 %