Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tiên Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 2 2 0 0 100 %
Tháng 11 96 93 3 0 100 %
Tháng 10 162 162 0 0 100 %
Tháng 9 120 120 0 0 100 %
Tháng 8 169 169 0 0 100 %
Tháng 7 170 165 4 1 99.4 %
Tháng 6 177 176 1 0 100 %
Tháng 5 119 117 2 0 100 %
Tháng 4 134 133 1 0 100 %
Tháng 3 94 94 0 0 100 %
Tháng 2 107 107 0 0 100 %
Tháng 1 63 62 1 0 100 %