Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Hai Bà Trưng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 9 9 0 0 100 %
Tháng 5 168 168 0 0 100 %
Tháng 4 246 246 0 0 100 %
Tháng 3 158 158 0 0 100 %
Tháng 2 53 53 0 0 100 %
Tháng 1 14 14 0 0 100 %