Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Hai Bà Trưng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 32 32 0 0 100 %
Tháng 11 70 70 0 0 100 %
Tháng 10 67 67 0 0 100 %
Tháng 9 70 70 0 0 100 %
Tháng 8 85 85 0 0 100 %
Tháng 7 86 86 0 0 100 %
Tháng 6 103 103 0 0 100 %
Tháng 5 168 168 0 0 100 %
Tháng 4 246 246 0 0 100 %
Tháng 3 158 158 0 0 100 %
Tháng 2 53 53 0 0 100 %
Tháng 1 14 14 0 0 100 %