Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Liêm Cần

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 14 14 0 0 100 %
Tháng 4 101 97 4 0 100 %
Tháng 3 246 226 20 0 100 %
Tháng 2 90 34 56 0 100 %
Tháng 1 96 59 37 0 100 %