Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Thủy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 66 66 0 0 100 %
Tháng 11 56 56 0 0 100 %
Tháng 10 45 45 0 0 100 %
Tháng 9 49 49 0 0 100 %
Tháng 8 71 71 0 0 100 %
Tháng 7 56 56 0 0 100 %
Tháng 6 65 65 0 0 100 %
Tháng 5 64 64 0 0 100 %
Tháng 4 70 70 0 0 100 %
Tháng 3 87 87 0 0 100 %
Tháng 2 69 69 0 0 100 %
Tháng 1 41 41 0 0 100 %