Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 9 9 0 0 100 %
Tháng 5 87 87 0 0 100 %
Tháng 4 83 83 0 0 100 %
Tháng 3 205 190 15 0 100 %
Tháng 2 201 201 0 0 100 %
Tháng 1 124 112 12 0 100 %