Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 64 64 0 0 100 %
Tháng 11 114 114 0 0 100 %
Tháng 10 113 113 0 0 100 %
Tháng 9 197 197 0 0 100 %
Tháng 8 206 205 0 1 99.5 %
Tháng 7 135 135 0 0 100 %
Tháng 6 97 83 14 0 100 %
Tháng 5 87 87 0 0 100 %
Tháng 4 83 83 0 0 100 %
Tháng 3 205 190 15 0 100 %
Tháng 2 201 201 0 0 100 %
Tháng 1 124 112 12 0 100 %