Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Tâm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 4 4 0 0 100 %
Tháng 11 84 84 0 0 100 %
Tháng 10 64 64 0 0 100 %
Tháng 9 73 72 1 0 100 %
Tháng 8 101 100 1 0 100 %
Tháng 7 57 57 0 0 100 %
Tháng 6 118 117 0 1 99.2 %
Tháng 5 90 82 8 0 100 %
Tháng 4 68 68 0 0 100 %
Tháng 3 103 103 0 0 100 %
Tháng 2 96 94 2 0 100 %
Tháng 1 49 48 1 0 100 %