Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 60 60 0 0 100 %
Tháng 8 79 79 0 0 100 %
Tháng 7 115 115 0 0 100 %
Tháng 6 55 55 0 0 100 %
Tháng 5 85 85 0 0 100 %
Tháng 4 68 65 2 1 98.5 %
Tháng 3 117 117 0 0 100 %
Tháng 2 129 129 0 0 100 %
Tháng 1 41 41 0 0 100 %