Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 51 51 0 0 100 %
Tháng 11 50 49 0 1 98 %
Tháng 10 92 90 0 2 97.8 %
Tháng 9 60 60 0 0 100 %
Tháng 8 79 79 0 0 100 %
Tháng 7 115 115 0 0 100 %
Tháng 6 55 55 0 0 100 %
Tháng 5 85 85 0 0 100 %
Tháng 4 68 65 2 1 98.5 %
Tháng 3 117 117 0 0 100 %
Tháng 2 129 129 0 0 100 %
Tháng 1 41 41 0 0 100 %