Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Nguyên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 145 145 0 0 100 %
Tháng 4 127 127 0 0 100 %
Tháng 3 140 140 0 0 100 %
Tháng 2 195 192 3 0 100 %
Tháng 1 97 97 0 0 100 %