Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Nguyên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 116 116 0 0 100 %
Tháng 11 99 99 0 0 100 %
Tháng 10 128 128 0 0 100 %
Tháng 9 128 128 0 0 100 %
Tháng 8 177 177 0 0 100 %
Tháng 7 178 178 0 0 100 %
Tháng 6 151 151 0 0 100 %
Tháng 5 153 153 0 0 100 %
Tháng 4 127 127 0 0 100 %
Tháng 3 140 140 0 0 100 %
Tháng 2 195 192 3 0 100 %
Tháng 1 97 97 0 0 100 %