Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Nghị

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 16 16 0 0 100 %
Tháng 5 122 122 0 0 100 %
Tháng 4 95 95 0 0 100 %
Tháng 3 158 157 1 0 100 %
Tháng 2 144 144 0 0 100 %
Tháng 1 49 49 0 0 100 %