Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Nghị

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 39 39 0 0 100 %
Tháng 11 151 151 0 0 100 %
Tháng 10 206 206 0 0 100 %
Tháng 9 168 168 0 0 100 %
Tháng 8 314 314 0 0 100 %
Tháng 7 337 337 0 0 100 %
Tháng 6 428 428 0 0 100 %
Tháng 5 122 122 0 0 100 %
Tháng 4 95 95 0 0 100 %
Tháng 3 158 157 1 0 100 %
Tháng 2 144 144 0 0 100 %
Tháng 1 49 49 0 0 100 %