Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị trấn Tân Thanh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 15 15 0 0 100 %
Tháng 11 95 92 3 0 100 %
Tháng 10 101 99 0 2 98 %
Tháng 9 123 122 1 0 100 %
Tháng 8 163 163 0 0 100 %
Tháng 7 118 118 0 0 100 %
Tháng 6 136 136 0 0 100 %
Tháng 5 90 90 0 0 100 %
Tháng 4 117 117 0 0 100 %
Tháng 3 164 164 0 0 100 %
Tháng 2 128 128 0 0 100 %
Tháng 1 64 64 0 0 100 %