Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Hương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 69 69 0 0 100 %
Tháng 11 61 54 7 0 100 %
Tháng 10 42 37 5 0 100 %
Tháng 9 88 88 0 0 100 %
Tháng 8 114 113 1 0 100 %
Tháng 7 110 108 2 0 100 %
Tháng 6 166 153 13 0 100 %
Tháng 5 87 71 16 0 100 %
Tháng 4 137 126 11 0 100 %
Tháng 3 173 171 2 0 100 %
Tháng 2 198 191 7 0 100 %
Tháng 1 40 39 1 0 100 %