Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 94 94 0 0 100 %
Tháng 11 58 58 0 0 100 %
Tháng 10 54 52 1 1 98.1 %
Tháng 9 100 99 1 0 100 %
Tháng 8 140 138 2 0 100 %
Tháng 7 29 29 0 0 100 %
Tháng 6 12 12 0 0 100 %
Tháng 5 6 6 0 0 100 %
Tháng 4 34 34 0 0 100 %
Tháng 3 32 32 0 0 100 %
Tháng 2 22 22 0 0 100 %
Tháng 1 33 31 0 2 93.9 %