Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Hà

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 224 224 0 0 100 %
Tháng 4 208 208 0 0 100 %
Tháng 3 218 216 0 2 99.1 %
Tháng 2 233 233 0 0 100 %
Tháng 1 169 169 0 0 100 %