Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Hà

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 137 137 0 0 100 %
Tháng 11 197 197 0 0 100 %
Tháng 10 150 150 0 0 100 %
Tháng 9 172 172 0 0 100 %
Tháng 8 319 317 2 0 100 %
Tháng 7 269 262 4 3 98.9 %
Tháng 6 438 412 26 0 100 %
Tháng 5 263 263 0 0 100 %
Tháng 4 208 208 0 0 100 %
Tháng 3 218 216 0 2 99.1 %
Tháng 2 233 233 0 0 100 %
Tháng 1 169 169 0 0 100 %