Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Liêm Thuận

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 69 68 1 0 100 %
Tháng 11 123 123 0 0 100 %
Tháng 10 81 81 0 0 100 %
Tháng 9 151 151 0 0 100 %
Tháng 8 137 137 0 0 100 %
Tháng 7 141 141 0 0 100 %
Tháng 6 168 168 0 0 100 %
Tháng 5 99 99 0 0 100 %
Tháng 4 82 82 0 0 100 %
Tháng 3 93 93 0 0 100 %
Tháng 2 109 109 0 0 100 %
Tháng 1 40 35 5 0 100 %