Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Liêm Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 7 7 0 0 100 %
Tháng 11 105 105 0 0 100 %
Tháng 10 109 109 0 0 100 %
Tháng 9 122 122 0 0 100 %
Tháng 8 123 117 6 0 100 %
Tháng 7 106 106 0 0 100 %
Tháng 6 137 137 0 0 100 %
Tháng 5 129 129 0 0 100 %
Tháng 4 102 102 0 0 100 %
Tháng 3 97 97 0 0 100 %
Tháng 2 112 112 0 0 100 %
Tháng 1 52 52 0 0 100 %