Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Liêm Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 5 5 0 0 100 %
Tháng 11 85 85 0 0 100 %
Tháng 10 79 79 0 0 100 %
Tháng 9 50 50 0 0 100 %
Tháng 8 183 183 0 0 100 %
Tháng 7 105 105 0 0 100 %
Tháng 6 113 113 0 0 100 %
Tháng 5 49 47 2 0 100 %
Tháng 4 45 45 0 0 100 %
Tháng 3 83 83 0 0 100 %
Tháng 2 51 50 1 0 100 %
Tháng 1 21 21 0 0 100 %