Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị Trấn Kiện Khê

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 98 98 0 0 100 %
Tháng 11 126 126 0 0 100 %
Tháng 10 180 180 0 0 100 %
Tháng 9 168 168 0 0 100 %
Tháng 8 139 139 0 0 100 %
Tháng 7 156 155 1 0 100 %
Tháng 6 438 438 0 0 100 %
Tháng 5 383 383 0 0 100 %
Tháng 4 304 303 1 0 100 %
Tháng 3 546 543 3 0 100 %
Tháng 2 483 467 16 0 100 %
Tháng 1 201 201 0 0 100 %