Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị Trấn Kiện Khê

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 357 357 0 0 100 %
Tháng 4 304 303 1 0 100 %
Tháng 3 546 543 3 0 100 %
Tháng 2 483 467 16 0 100 %
Tháng 1 201 201 0 0 100 %