Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Minh Khai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 26 26 0 0 100 %
Tháng 11 39 39 0 0 100 %
Tháng 10 24 22 2 0 100 %
Tháng 9 17 17 0 0 100 %
Tháng 8 11 10 0 1 90.9 %
Tháng 7 137 136 1 0 100 %
Tháng 6 31 31 0 0 100 %
Tháng 5 151 151 0 0 100 %
Tháng 4 509 509 0 0 100 %
Tháng 3 138 138 0 0 100 %
Tháng 2 157 157 0 0 100 %
Tháng 1 17 17 0 0 100 %