Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Minh Khai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 8 8 0 0 100 %
Tháng 5 151 151 0 0 100 %
Tháng 4 509 509 0 0 100 %
Tháng 3 138 138 0 0 100 %
Tháng 2 157 157 0 0 100 %
Tháng 1 17 17 0 0 100 %