Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Lương Khánh Thiện

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 31 26 5 0 100 %
Tháng 11 14 11 3 0 100 %
Tháng 10 25 22 3 0 100 %
Tháng 9 57 55 2 0 100 %
Tháng 8 42 41 1 0 100 %
Tháng 7 40 40 0 0 100 %
Tháng 6 81 81 0 0 100 %
Tháng 5 98 98 0 0 100 %
Tháng 4 163 163 0 0 100 %
Tháng 3 75 75 0 0 100 %
Tháng 2 38 38 0 0 100 %
Tháng 1 6 6 0 0 100 %