Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Lương Khánh Thiện

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 57 55 2 0 100 %
Tháng 8 42 41 1 0 100 %
Tháng 7 40 40 0 0 100 %
Tháng 6 81 81 0 0 100 %
Tháng 5 98 98 0 0 100 %
Tháng 4 163 163 0 0 100 %
Tháng 3 75 75 0 0 100 %
Tháng 2 38 38 0 0 100 %
Tháng 1 6 6 0 0 100 %