Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 18 16 2 0 100 %
Tháng 11 15 15 0 0 100 %
Tháng 10 6 6 0 0 100 %
Tháng 9 8 8 0 0 100 %
Tháng 8 13 12 1 0 100 %
Tháng 7 6 6 0 0 100 %
Tháng 6 15 14 1 0 100 %
Tháng 5 9 9 0 0 100 %
Tháng 4 7 7 0 0 100 %
Tháng 3 7 7 0 0 100 %
Tháng 2 4 4 0 0 100 %