Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Trần Hưng Đạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 126 126 0 0 100 %
Tháng 11 21 21 0 0 100 %
Tháng 10 53 52 1 0 100 %
Tháng 9 49 48 1 0 100 %
Tháng 8 17 15 0 2 88.2 %
Tháng 7 72 70 2 0 100 %
Tháng 6 63 61 2 0 100 %
Tháng 5 86 63 23 0 100 %
Tháng 4 244 243 1 0 100 %
Tháng 3 34 33 1 0 100 %
Tháng 2 13 11 2 0 100 %
Tháng 1 18 17 1 0 100 %