Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tiên Hiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 23 16 2 5 78.3 %
Tháng 11 27 27 0 0 100 %
Tháng 10 31 30 1 0 100 %
Tháng 9 42 37 5 0 100 %
Tháng 8 25 25 0 0 100 %
Tháng 7 51 51 0 0 100 %
Tháng 6 60 58 1 1 98.3 %
Tháng 5 89 89 0 0 100 %
Tháng 4 116 116 0 0 100 %
Tháng 3 108 108 0 0 100 %
Tháng 2 60 51 9 0 100 %
Tháng 1 10 10 0 0 100 %