Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tiên Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 48 48 0 0 100 %
Tháng 11 44 44 0 0 100 %
Tháng 10 71 71 0 0 100 %
Tháng 9 63 63 0 0 100 %
Tháng 8 60 60 0 0 100 %
Tháng 7 86 86 0 0 100 %
Tháng 6 62 62 0 0 100 %
Tháng 5 46 46 0 0 100 %
Tháng 4 54 54 0 0 100 %
Tháng 3 97 97 0 0 100 %
Tháng 2 78 78 0 0 100 %
Tháng 1 61 61 0 0 100 %