Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Thanh Tuyền

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 37 35 2 0 100 %
Tháng 11 32 29 3 0 100 %
Tháng 10 100 100 0 0 100 %
Tháng 9 60 59 1 0 100 %
Tháng 8 37 36 1 0 100 %
Tháng 7 52 52 0 0 100 %
Tháng 6 45 45 0 0 100 %
Tháng 5 63 63 0 0 100 %
Tháng 4 96 95 1 0 100 %
Tháng 3 91 90 1 0 100 %
Tháng 2 18 17 0 1 94.4 %
Tháng 1 19 19 0 0 100 %