Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Thanh Châu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 188 188 0 0 100 %
Tháng 8 137 137 0 0 100 %
Tháng 7 135 130 5 0 100 %
Tháng 6 166 165 1 0 100 %
Tháng 5 182 182 0 0 100 %
Tháng 4 130 130 0 0 100 %
Tháng 3 240 240 0 0 100 %
Tháng 2 91 91 0 0 100 %
Tháng 1 32 32 0 0 100 %