Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Quang Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 2 2 0 0 100 %
Tháng 11 17 17 0 0 100 %
Tháng 10 120 120 0 0 100 %
Tháng 9 118 118 0 0 100 %
Tháng 8 76 76 0 0 100 %
Tháng 7 78 78 0 0 100 %
Tháng 6 102 102 0 0 100 %
Tháng 5 71 71 0 0 100 %
Tháng 4 95 78 17 0 100 %
Tháng 3 23 23 0 0 100 %
Tháng 2 19 19 0 0 100 %
Tháng 1 10 10 0 0 100 %